KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz ile aranızdaki iş ilişkisi çerçevesinde, başta iş sözleşmesi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı ve iş yaşamına ilişkin diğer tüm ilgili mevzuat kapsamında Şirketimiz’ in sahip olduğu her türlü yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

III.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler ve değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

 1. Başvurunun Yapılması

 

                Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında 10/03/2018 tarihli Tebliğ gereğince  Kanunun 11. Maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi yazılı olarak şahsen ,noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  KÜKRER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Doğan Sokak No 3 Kestel/BURSA  adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,güvenli elektronik imza ,mobil imza  yada ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kukrertekstil@hs03.kep.tr  adresine yada yazılı olarak gönderebilirsiniz.

Başvuruda ;

 • Adınız ,soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve fax numaranız,
 • Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmelidir.

Başvurunuz iletim tarihinden sonra en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de belirtilen tarifedeki ücret alınabilecektir. Veri sorumlusu olan şirketimize ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular etkin ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırılacaktır.


Saygılarımızla

KÜKRER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kriz ve İtibar Yönetimi Politikası

KVKK Başvuru Formu